CodeFactorys Villkor

1. Omfattning Dessa allmänna villkor (nedan kallat ”Villkor”) gäller för alla deltagare (nedan kallade ”kursdeltagare”) på kurser från CodeFactory GmbH (nedan kallat CodeFactory), om inte annat överenskommits i individuella fall inom ramen för permanent samarbete.

Punkt 18 av dessa villkor gäller mellan CodeFactory och projektpartners till vilka CodeFactory erbjuder program som utvecklats i kurser (hädanefter ”Projektpartner”).

2. Registrering CodeFactory accepterar endast registrering för kurser via webbformuläret på sin webbplats: (https://www.codefactory.wien/apply/). Varje registrering är bindande. Deltagande av någon annan än den registrerade studenten är endast möjligt med CodeFactorys skriftliga och uttryckliga samtycke.

3. Behörighet CodeFactory är berättigade att ställa vissa krav på särskilda kvalifikationer för deltagande i kursen. Villkoren för deltagande anges i kursbeskrivningen på CodeFactorys webbplats (http://www.codefactory.wien/kurse-programm/). Det är studentens ansvar att avgöra om denne möter behörighetskraven.

4. Kursavgift Kursavgiften måste betalas in omedelbart efter registrering. Betalning måste kunna bevisas senast vid kursstarten. Om kursavgiften inte är betalad i tid har CodeFactory rätt att vägra kursdeltagaren att delta i kursen. 5. Kursinnehåll CodeFactory är berättigad att ändra kursinnehåll vid vilket tillfälle som helst, om detta anses lämpligt på grund av nya funktioner. 6. Slutförande av kursen Grundläggande kurser slutförs utan certifieringsexamination. Kursdeltagare får en bekräftelse på deltagande vid begäran.

Full Stack-kurser slutförs med en certifieringsexamination. Förkunskapskraven för antagning till examinationen är att alla kunskapsmål under kursen uppnåddes och att deltagande i kursen bedömdes positivt. CodeFactory bestämmer över antagning till examinationen. CodeFactory behåller rätt att ändra och utöka antagningskrav för examination vid goda orsaker. Inkluderad i kursavgiften är endast en examination. För varje ytterligare examination måste en ytterligare examinationsavgift betalas på det belopp CodeFactory bestämmer.

7. Ångerrätt Studenter, som är konsumenter, har rätt att ångra sina kontrakt inom fjorton dagar från kontraktsdatum utan att uppge anledning. Ångerrätten måste hävdas genom tydligt uttalande (e-post, fax, eller brev). För att följa villkoren för ångerrätten är det tillräckligt att avsändningsdatumet på notifikationen är före utgångsdatum. I händelse av ånger, kommer CodeFactory att återbetala kursavgiften som redan betalats av studenten senast inom fjorton dagar från den dag då notifikationen mottogs. Denna bestämmelse gäller inte för kursdeltagare i kontexten av permanent samarbete.

8. Avhopp Utom i händelse av Punkt 7, kan en student inte avsluta kontraktet efter en bindande registrering. I fall av avhopp eller icke-deltagande, måste hela kursavgiften betalas av studenten. CodeFactory kan dock, efter eget godtycke, tillåta att studenten byter till en likvärdig kurs.

9. Uteslutning från ytterligare deltagande CodeFactory kan vägra eller utesluta studenter från att fortlöpande delta i kursen om nödvändigt, för anledningar relaterade till students personlighet. Förutom felaktigt beteende av någon form, är speciellt brist på engelskakunskaper och misslyckande att möta behörighetskraven giltig grund för vägran eller avstängning. 10. Schemaändring Om den utbildare som var planerad för ett kurstillfälle får förhinder, kan CodeFactory senarelägga bestämda kursdatum. I detta fall meddelar CodeFactory registrerade kursdeltagare skriftligen till den angivna e-postadressen. CodeFactory är inte skyldiga för kostnader orsakade av försening (såsom resa, boende eller hotellkostnader).

11. Inloggningsuppgifter CodeFactory tillhandahåller varje student med individuell inloggningsinformation vid början av kursen. Varje deltagare ska behandla inloggningsinformationen som konfidentiell och hålla den säkrad. Vid händelse av felaktig användning eller olaglig överföring av inloggningsuppgifterna kan CodeFactory blockera kontot för den berörda studenten. Kursdeltagaren är ansvarig för kostnader som CodeFactory kan ha som ett resultat av den felaktiga användingen eller olovlig överföring av inloggningsuppgifterna till tredje part.

12. Webbutrymme

CodeFactory erbjuder studenter möjlighet att använda ett webbutrymme för privat utbyte även utanför kurserna. Om ens students innehåll i webbutrymmet bryter mot CodeFactorys användningspolicy har CodeFactory rätt att blockera den berörda studentens konto. En överträdelse av riktlinjerna sker, särskilt om innehållet bryter mot en annan persons rättigheter eller på annat sätt strider mot lagen.

13. Alumniklubben

Varje elev blir automatiskt medlem i CodeFactory Alumni Club. Studenten kan när som helst säga upp sitt medlemskap genom skriftlig anmälan via e-post till office@codefactory.wien.

14. Immateriell äganderätt

Studenter bekräftar att allt ägande och upphovsrätt till något dokument och information som tillhandahålls av CodeFactory behålls av CodeFactory och all användning som inte omfattas av kursen är otillåten. Kursdeltagarna får i synnerhet inte använda, reproducera eller distribuera kursföreläsningar, tentamina, kursplaner och annat kursmaterial från CodeFactory utan uttryckligt skriftligt samtycke. Dessutom får kursdeltagare endast göra bild-, video- och ljudinspelningar av kursföreläsningar, tentamina, läroplanen och andra kursmaterial från CodeFactory med uttryckligt skriftligt samtycke.

15. Rättigheter till skapade verk

För verk som skapats inom ramen för en kurs, särskilt program som är skyddade av immateriella rättigheter, är det överenskommet att dessa rättigheter uteslutande och i sin helhet tillhör CodeFactory. Således tillhör alla rättigheter (i synnerhet nyttjanderätter) i dessa verk uteslutande CodeFactory . Emellertid har kursdeltagaren rätt att bli namngiven som upphovsmakare till ett skapat arbete och att namnge sig själv som upphovsmakare till tredje part.

Om en tilldelning av rättigheterna inte är möjlig, ger kursdeltagaren CodeFactory en exklusiv, överlåtbar, rumslig, temporär och materiellt obegränsad nyttjanderätt (inklusive all nyttjanderätt i samtliga fall, enligt § 14-18a UrhG) vid respektive verk . Denna nyttjanderätt innefattar, men är inte begränsad till, rätten att reproducera, ändra, behandla och (även designa) respektive verka, översätta, publicera (även via onlinetjänster, Internet och moln av något slag) och genom leasing eller uthyrning och att överföra eller licensera denna utnyttjanderätt eller härledda nyttjanderätter för arbeten till tredje part. Tilldelningen och/eller beviljandet av rättigheter enligt avtalet träder i kraft omedelbart efter färdigställande av respektive arbete. CodeFactory erkänner härmed denna tilldelning och beviljandet av nyttjanderätter till verk och arbetsresultat, i förekommande fall.

16. Bildrätter

Studenten godkänner uttryckligen användningen och publiceringen (särskilt för reklamändamål) av foton, videoklipp och annat material som CodeFactory mottar i kurser från studenterna. Detta samtycke kan återkallas när som helst skriftligen via e-post till office@codefactory.wien utan att ge någon anledning. Bilder, videor och andra material som redan används och publiceras förbli dock inte opåverkade av avbokningen.

17. Ansvarsfriskrivning

CodeFactorys ansvar i samband med de förpliktelser som följer av avtalsförhållande med kursdeltagarna – med undantag för personskador – är begränsad till uppsåt och grov vårdslöshet. Detta gäller i synnerhet fullständigheten och korrektheten i de dokument och information som tillhandahålls av CodeFactory för att uppnå lärandemålen och kursens positiva genomförande. CodeFactory lämnar ingen garanti för att studenterna kommer att hitta relevant sysselsättning efter avslutad kurs.

18. Projektpartner

CodeFactorys ansvar är begränsat till uppsåt och grov vårdslöshet från projektpartner i samband med förpliktelser enligt respektive avtal mellan CodeFactory och projektpartner, med undantag för personskador.

Projektpartnern bekräftar att allt ägande och upphovsrätt i inlämnade program från CodeFactory tillhör CodeFactory och eventuell användning som inte överensstämmer med tillämpningsavtalet mellan CodeFactory och Projektpartnern är otillåtet. Projektpartner får i synnerhet inte använda, duplicera eller distribuera CodeFactory- program som lämnats in utan uttryckligt skriftligt samtycke. Logotyper eller namn på CodeFactory (i synnerhetlogotypen eller beteckningen ”Code Factory”) får inte tas bort från immateriella rättigheter, dokument eller andra dokument utan skriftligt samtycke.

CodeFactory har rätt att namnge samarbetet med projektpartner till potentiella kunder som referensprojekt och att använda det på något annat sätt för reklamändamål, till exempel genom

publicering på Internet eller något annat medium. Projektpartnern samtycker till fri användning av sin logotyp för dessa ändamål.

19. Databehandling och överföring

Studenten godkänner uttryckligen att hens personuppgifter, nämligen namn, födelsedatum, adress och e-postadress, behandlas för att skicka elektroniska nyhetsbrev eller reklamblad. Studenten kan när som helst återkalla detta samtycke via e-post till office@codefactory.wien utan att ge någon anledning.

20. Ändringar av villkoren

CodeFactory förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor genom skriftligt meddelande med en notifieringstid på fyra veckor. Väsentliga ändringar kommer att meddelas till den angivna e-postadressen. Det är studentens ansvar att läsa dessa meddelanden och bekanta sig med förändringarna. Om studenten inte vill acceptera meddelade ändringar har hen rätt att säga upp sitt befintliga kontrakt skriftligen (via e-post, fax eller post) inom notifieringstiden. I det här fallet slutar kontraktsförhållandet i och med att ändringarna träder i kraft. Om CodeFactory inte får skriftlig invändning från studenten inom fyra veckor efter anmälan av ändringen anses ändringarna accepterade av kursdeltagaren.

21. Slutlig bestämmelse

Skulle någon bestämmelse i dessa Villkor vara ogiltig eller ogenomförbar, ska den ineffektiva eller ogenomförbara bestämmelsen anses vara ersatt av den effektiva och verkställbara bestämmelsen som kommer närmast syftet med den ursprungliga bestämmelsen. Den återstående delen av villkoren förblir opåverkade och i effekt.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close